Zmiany

Informacja z dnia 14.10.2020 r. o zmianie wysokości kapitału zakładowego T‑Mobile Polska S.A.

Informujemy, iż nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego T‑Mobile Polska S.A., który po tej zmianie wynosi 711 210 000 zł.


Informacja ta nie stanowi zmiany warunków umowy.OGŁOSZENIE Z DNIA 07.09.2020 R. - „ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY USŁUG PRZEDPŁACONYCH NA KARTĘ W SYSTEMIE HEYAH”

T‑Mobile Polska S.A. informuje, iż, od dnia 08.10.2020 r. zmianie ulegają wszystkie Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.


Proponowana zmiana warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych spowoduje dodanie nowej usługi zwrotu środków.


Użytkownik usług przedpłaconych na kartę w systemie Heyah będzie miał możliwość złożenia wniosku o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych, pochodzących z doładowań, na zasadach określonych w regulaminie.


W związku z powyższym:


WE WSZYSTKICH REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO DNIA 04.11.2013 R.:  

WE WSZYSTKICH REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO DNIA 30.05.2018 R.:  

WE WSZYSTKICH REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, OBOWIĄZUJĄCYCH DO DNIA 08.10.2020 R.:  


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Użytkownicy Heyah mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.


Nowy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, obowiązujący od dnia 08.10.2020 r. dostępny jest poniżej:


 Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników Wzór formularza zwrotu dostępny jest poniżej:


 Wniosek o zwrot środków dla Użytkowników usług przedpłaconych na kartę w systemie Heyah OGŁOSZENIE Z DNIA 18 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE ZMIAN W CENNIKACH TARYF KRAJOWYCH DLA ABONENTÓW HEYAH MIX I UŻYTKOWNIKÓW HEYAH NA KARTĘ

T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem 19 września 2020r. nastąpi zmiana cennika polegająca na obniżeniu ceny za połączenia na numery *9602, 602960200, *22222 i 888002222, związane z obsługą abonenta/użytkownika w zakresie poniżej wskazanym. Zmiana dokonywana jest w:


1) cenniku taryfy stanowiącym część umowy w systemie Heyah Mix zawartej lub aneksowanej do dnia 24 grudnia 2014r. (włącznie) i po tym dniu nie aneksowanej oraz

2) cenniku taryfy stanowiącym część umowy w systemie Heyah na kartę zawartej do dnia 24 grudnia 2014r. (włącznie), w przypadku której po tym dniu nie doszło do migracji na inną taryfę (na inny cennik taryfy).Szczegóły obniżki cen znajdują się w poniżej umieszczonych plikach - treści usuwane są przekreślone, a treści wprowadzane są podkreślone. W przypadku braku akceptacji zmiany (obniżki ceny), mają Państwo prawo do 19 września 2020r. wypowiedzieć objętą zmianą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. Objęte opisaną zmianą umowy w systemie Heyah Mix wykonywane są obecnie w czasie nieokreślonym, w związku z czym, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do ich wypowiedzenia, T‑Mobile nie przysługuje zwrot ulgi udzielonej przy ich zawarciu/aneksowaniu. Objęte opisaną zmianą umowy w systemie Heyah na kartę były zawierane bez udzielenia takiej ulgi, więc w ich przypadku T‑Mobile nigdy nie miał takiego uprawnienia.W poniżej umieszczonych plikach uwidoczniona jest treść zmian - treści usuwane są przekreślone, a treści wprowadzane są podkreślone.


CENNIKI OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 18.09.2020 R  

CENNIKI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 19.09.2020 R  

ZMIANY W CENNIKACH  WYCOFANIE DODATKOWYCH OPŁAT WYRÓWNAWCZYCH W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A (KOMUNIKAT Z DNIA 19 MAJA 2020 ROKU)

Uprzejmie informujemy, że od 20 maja 2020 r. T‑Mobile Polska likwiduje Dodatkowe Opłaty Wyrównawcze za usługi telekomunikacyjne, w tym transmisję danych w ramach Mobilnego Internetu w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj). Tym samym osoby korzystające z usług T‑Mobile będą mogły, w podanej strefie, kontaktować się z najbliższymi zgodnie z zasadą Roam Like at Home. Zasady stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w strefie Roamingowej 1A pozostają bez zmian.


Przypomnienie zasad RLAH


Zgodnie z wprowadzoną 15 czerwca 2017 r. zasadą „Roam Like At Home” wszyscy klienci T‑Mobile, Heyah oraz tuBiedronka mają możliwość skorzystania z oferty roamingowej pozwalającej na wykorzystanie krajowych pakietów usług w Strefie Roamingowej 1A.


Użytkownicy nielimitowanych pakietów rozmów, SMS‑ów i MMS‑ów mogą z nich korzystać również w roamingu w UE, a w przypadku pakietów danych działa zasada, zgodnie z którą im wyższy jest abonament czy opłata za pakiet danych, tym większy jest limit internetu mobilnego, z którego można skorzystać w roamingu bez dopłaty.


Prawo do wypowiedzenia umowy


W przypadku braku akceptacji zmian związanych z likwidacją Dodatkowych Opłat Wyrównawczych mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej wskazaną wyżej umową, na okoliczność jej rozwiązania przez abonenta przed końcem czasu określonego.


Roszczenia takiego nie przewidują umowy obowiązujące na czas nieokreślony oraz umowy zawarte w systemie przedpłaconym.


Zachęcamy do zapoznania się z cennikami. W poniższych zakładkach znajdą Państwo:


CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH I ZMIANY ICH DOTYCZĄCE  

ZAŁACZNIKI: „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A", KTÓRE OD 20 MAJA 2020 ROKU PRZESTAJĄ OBOWIĄZYWAĆ.  INFORMACJA DOTYCZACA STOSOWANIA DODATKOWYCH OPŁAT WYRÓWNAWCZYCH W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A (KOMUNIKAT Z DN. 20.04.2020 R.)

T‑Mobile Polska S.A.(dalej „T Mobile”) uprzejmie informuje, że do dnia 19 maja 2020 r. włącznie, w oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 kwietnia 2019 r., nalicza Dodatkowe Opłaty Wyrównawcze za usługi telekomunikacyjne, w szczególności za transmisję danych w ramach Mobilnego Internetu - w Strefie Roamingowej 1A. Do strefy tej należy Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj.

T-Mobile oczekuje decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczącej stosowania wskazanych opłat w okresie po 19 maja 2020 r. Niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w dniu 19 maja 2020 r., T‑Mobile poinformuje swoich abonentów (w tym użytkowników prepaid na kartę) o dalszym naliczaniu Dodatkowych Opłat Wyrównawczych i ich poziomie lub zaprzestaniu ich naliczania.KOMUNIKAT T‑Mobile POLSKA S.A. Z DNIA 30 STYCZNIA 2020 r. W SPRAWIE USŁUG ROAMINGOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH W ZWIĄZKU Z WYJŚCIEM WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („Brexit”) i pytaniami abonentów co do cen usług/połączeń roamingowych w/do Wielkiej Brytanii i międzynarodowych z Polski do Wielkiej Brytanii, uprzejmie informujemy, że na planowany dzień Brexitu (tj. na dzień 01 lutego 2020 r.) nie planujemy zmiany istniejących umów w zakresie tych usług/połączeń. Powyższe może ulec zmianie na skutek nowej, nieznanej dziś sytuacji prawnej. Będziemy informować abonentów o skutkach Brexitu dla usług telekomunikacyjnych T‑Mobile.ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2020 R. (KOMUNIKAT Z 29.11.2019 R.)

T‑Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiany cen usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj.

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2020 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieokreślony.

W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH I ZMIANY ICH DOTYCZĄCE  

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ, ICH ZAŁĄCZNIKI ORAZ ZMIANY ICH DOTYCZĄCE  Ogłoszenie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian dla Użytkowników Heyah korzystających z taryfy Dniówka w zakresie: Cennika Taryfy Dniówka oraz Regulaminu Usługi Bezpieczny Internet dla Użytkowników Heyah

T‑Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że z dniem 29 listopada 2019 r. dokonuje zmiany warunków Umowy oraz zmiany w treści cennika dla Użytkowników Heyah korzystających z taryfy Dniówka. Zmiana dotyczy sposobu rozliczenia pakietowej transmisji danych (Mobilny Internet) i polega na zastąpieniu dotychczasowego rozliczenia w ramach Usługi Bezpieczny Internet naliczaniem opłaty w wysokości 0,20 zł. za każde 1 MB transmisji danych (tj. taryfikacją za bieżące zużycie kolejnych jednostek taryfikacji danych).


W związku z powyższym zmieniamy treść postanowień Cennika Taryfy Dniówka dla Użytkowników Heyah oraz usuwamy z Umowy Regulamin Usługi „Bezpieczny Internet” dla Użytkowników Heyah.


W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. do dnia 29 listopada 2019 r. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T‑Mobile lub wysyłając je na adres: T‑Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 888 002 222


Pod kolejnymi trzema linkami udostępniamy: Cennik Taryfy Dniówka dla Użytkowników Heyah obowiązujący do dnia 28 listopada 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), Cennik Taryfy Dniówka dla Użytkowników Heyah obowiązujący od dnia 29 listopada 2019 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w Cenniku Taryfy Dniówka dla Użytkowników Heyah.


CENNIK TARYFY DNIÓWKA DLA UŻYTKOWNIKÓW HEYAH OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 28.11.2019  

CENNIK TARYFY DNIÓWKA DLA UŻYTKOWNIKÓW HEYAH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 29.11.2019  

ZMIANY W CENNIKU CENNIK TARYFY DNIÓWKA DLA UŻYTKOWNIKÓW HEYAH OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 28.11.2019  


Ogłoszenie z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zmian cenników roamingowych dla Użytkowników Usług Przedpłaconych (Pre-Paid) Heyah na Kartę

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 września 2019 r. T‑Mobile Polska S.A. dokonuje zmian w treści cenników usług roamingowych dla Użytkowników Usług w Systemie Przedpłaconym (na Kartę) Heyah na Kartę. Na skutek wprowadzonych zmian opłaty za minutę połączenia wykonywanego przez Użytkownika wyniosą:


 • ze strefy roamingowej 1A do strefy 1B: 7,00 zł (5,69 zł netto)
 • ze strefy roamingowej 1A do strefy 2: 9,98 zł (8,11 zł netto)
 • ze strefy roamingowej 1A do strefy 3: 16,03 zł (13,03 zł netto)
 • ze strefy roamingowej 1B do strefy 1A i Polski: 7,00 zł (5,69 zł netto)
 • ze strefy roamingowej 1B do strefy 1B: 8,00 zł (6,50 zł netto)
 • ze strefy roamingowej 1B do strefy 2: 9,98 zł (8,11 zł netto)
 • ze strefy roamingowej 1B do strefy 3: 16,03 zł (13,03 zł netto)

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T‑Mobile lub wysyłając je na adres: T‑Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 888 002 222


Pod kolejnymi trzema linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 20 września 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 21 września 2019 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R. WŁĄCZNIE  

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 21 WRZEŚNIA 2019 R. WŁĄCZNIE  

ZMIANY W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH  Ogłoszenie o obniżce cen połączeń na Ukrainę oraz zmianie okresu, w którym można skorzystać z promocyjnych warunków – „Tańsze połączenia na Ukrainę do wszystkich sieci” (komunikat z dnia 06.06.2019).

„T-Mobile informuje, iż z dniem 6 czerwca 2019 r. przedłuża okres promocyjny, w którym można korzystać z obniżonej stawki za wykonywanie połączeń międzynarodowych na numery komórkowe, ustalonej Warunkami Oferty Promocyjnej „Tańsze połączenia na Ukrainę do wszystkich sieci” („Oferta”) oraz obniża ustaloną we wskazanej Ofercie cenę za każdą minutę połączenia międzynarodowego z Polski na Ukrainę do kwoty 0,09 zł. Użytkownicy Heyah, którzy do dnia 5 czerwca 2019 r. związali się warunkami w/w Oferty mają możliwość korzystania z połączeń międzynarodowych w obniżonej cenie od dnia 6 czerwca 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. (z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia przez Operatora promocyjnego okresu). Obniżka stawki za połączenie oraz wydłużenie okresu promocyjnego, w którym można korzystać z obniżonej stawki następuje automatycznie i nie wymaga dodatkowej aktywacji. Związanie zmianami w dokumencie, dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom Heyah dokumentu zawierającego w/w zmiany, zatytułowanego „Tańsze połączenia na Ukrainę do wszystkich sieci” (załączony poniżej) nastąpi z dniem 7 lipca 2019 r. Powyższe stanowi obniżkę cen. Jednakże w przypadku braku akceptacji zmian Użytkownicy związani w/w Ofertą mogą wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 7 lipca 2019 r.

Warunki Oferty Promocyjnej Tańsze połączenia na Ukrainę do wszystkich sieciZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD 19 MAJA 2019R DLA KLIENTÓW OFERTY W SYSTEMIE ABONAMENTOWYM HEYAH (KOMUNIKAT Z 17.04.2019R)

T‑Mobile Polska dokonuje z dniem 19 maja 2019 r. zmiany Dodatkowych Opłat Wyrównawczych za transmisję danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj. Istota zmian wynika z decyzji Prezesa UKE z dn. 10 kwietnia 2019 r. i polega na obniżeniu Dodatkowej Opłaty Wyrównawczej za transmisję danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A. Od 19 maja 2019 r. opłata ta wynosi 4,00 zł (3,25 netto) za 1 GB i dotyczy wszystkich Klientów abonamentowych Heyah, którzy zawarli umowę lub aneks do umowy począwszy od 01 lipca 2018 r.


W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 19 maja 2019 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T‑Mobile Polska przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy obowiązujące na czas nieokreślony.


Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.


W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:

CENNKI USŁUG ROAMINGOWYCHI ZMIANY ICH DOTYCZĄCE  

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH "PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE
W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A" (OFERTA RATALNA)
 


ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD 19 MAJA 2019R DLA UŻYTKOWNIKÓW OFERTY HEYAH NA KARTĘ (KOMUNIKAT Z 17.04.2019R)

T‑Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 19 maja 2019 r. zmiany dodatkowych opłat w roamingu międzynarodowym oraz za minutę połączenia wychodzącego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj. Istota zmian wynika z decyzji Prezesa UKE z dn. 10.04.2019 r. i polega na obniżeniu wyżej wymienionych opłat. Od 19 maja 2019 r. opłaty te wynoszą:

 • 3,9975 zł za 1GB
 • 0,0123 zł za minutę głosowego połączenia wychodzącego.


Powyższe dodatkowe opłaty w roamingu międzynarodowym w Strefie Roamingowej 1A, dotyczą wszystkich Użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid) Heyah. Jedocześnie informujemy, że nie ulegają zmianie wprowadzone w dn. 1 lipca 2018 r. dodatkowe opłaty w roamingu międzynarodowym w Strefie Roamingowej 1A dla Użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid) Heyah, które wynoszą:

 • 0,012 zł za minutę połączenia odebranego,
 • 0,012 zł za wysłanie SMS-a,
 • 0,012 zł za wysłanie MMS-a.


Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania. W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenia należy dokonać przed wejściem zmian w życie, to jest do dnia 19 maja 2019 r.


W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:


CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH I ZMIANY ICH DOTYCZĄCE  

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU DO WARUNKÓW OFERT PROMOCYJNYCH DOSTĘPNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW USŁUG PRZEDPŁACONYCH HEYAH W T-MOBILE POLSKA S.A.  


Ogłoszenie z dnia 12.04.2019 r.

T‑Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 15 maja 2019r. zmiany cen większości usług międzynarodowych dla strefy międzynarodowej obejmującej Unię Europejską oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu cen dla tych usług. Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład tej strefy jest tutaj.


W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 15 maja 2019r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieokreślony.


Pod kolejnymi trzema linkami udostępniamy: cenniki z zasadami dla okresu do dnia 14 maja 2019r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki z zasadami dla okresu od dnia 15 maja 2019r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach.


CENNIKI ZAWIERAJĄCE CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 14 MAJA 2019R. WŁĄCZNIE.  

CENNIKI ZAWIERAJĄCE CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 15 MAJA 2019R.  

ZMIANY W CENNIKACH ZAWIERAJACYCH CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH.  KOMUNIKAT W SPRAWIE BREXITU Z DNIA 27 LUTEGO 2019R.

W związku z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („Brexit”) i pytaniami abonentów co do cen usług/połączeń roamingowych w Wielkiej Brytanii i międzynarodowych z Polski do Wielkiej Brytanii, uprzejmie informujemy, że na dzień Brexitu (tj. na dzień 30 marca 2019r.) nie planujemy zmiany istniejących umów w zakresie tych usług/połączeń. Powyższe może ulec zmianie na skutek nowej, nieznanej dziś sytuacji prawnej. Będziemy informować abonentów o skutkach Brexitu dla usług telekomunikacyjnych T‑Mobile.ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2019R. (KOMUNIKAT Z 30.11.2018)

T‑Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2019r. zmiany cen usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj).

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2019r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieokreślony.

W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH I ZMIANY ICH DOTYCZĄCE  

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ, ICH ZAŁĄCZNIKI ORAZ ZMIANY ICH DOTYCZĄCE  OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY CENNIKÓW USŁUG ROAMINGOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW USŁUG PRZEDPŁACONYCH (PRE-PAID) Z DNIA 30.11.2018 R.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. T‑Mobile Polska dokonuje zmiany cen i warunków korzystania z usług roamingu międzynarodowego, świadczonych w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary wskazane w cenniku usług roamingowych) dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid). Z tym dniem rozpoczynamy naliczanie dodatkowych opłat do cen uslug roamingowych wskazanych powyżej. Proponowana zmiana cen wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Opłaty dodatkowe do cen usług telekomunikacyjnych dla wszystkich klientów usług przedpłaconych (pre-paid) będą wynosiły:


 • 0,03694 zł za minutę połączenia wychodzącego,
 • 0,012 zł za minutę połączenia odebranego,
 • 0,012 zł za wysłanie SMS-a,
 • 0,012 zł za wysłanie MMS-a,
 • 14,9076 zł za 1 GB transmisji danych.

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenia należy dokonać przed wejściem zmian w życie, to jest do dnia 1 stycznia 2019 r. (włącznie). Załącznik do Warunków Ofert Promocyjnych dostępnych dla użytkowników usług przedpłaconych Heyah w T-Mobile Polska S.A. dotyczy: Warunków korzystania z usługi roamingu międzynarodowego w strefie roamingowej 1a (Obowiązuje od dnia 01.01.2019) 

 Załącznik do Warunków Ofert Promocyjnych dostępnych dla użytkowników usług przedpłaconych Heyah w T-Mobile Polska S.A. dotyczy: Warunków korzystania z usługi roamingu międzynarodowego w strefie roamingowej 1a (Obowiązuje od dnia 01.07.2018) Zmiana w Umowach


ZMIANA PRAWA I ZMIANA UMOWY Z DNIEM 12.12.2018

Szanowni Państwo,


Z dniem 12.12.2018r. zmieniają się przepisy prawa m.in. dotyczące trybu w jaki abonent może zmienić umowę. W związku z tym T‑Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) przekazuje następujące informacje dotyczące głównej części umowy.


Informacja dla abonentów będących konsumentami


W związku ze zmianą przepisów prawa, realizując obowiązek dostosowania umów z abonentami do nowych regulacji, T‑Mobile zmienia z dniem 12 grudnia 2018r. postanowienia głównej części umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym głównej części aneksów do takich umów). Zmiana dotyczy umów i aneksów zawartych na piśmie, w których występują Państwo w roli konsumenta. Modyfikacje postanowień umowy dotyczą zasad, na jakich zdalnie zmieniają Państwo umowę. Od wskazanej daty T‑Mobile będzie wysyłać Państwu szersze niż dotychczas potwierdzenie zdalnej zmiany umowy. Będzie ono dostarczone znacznie szybciej niż obecnie, bo przed rozpoczęciem świadczenia usług na zmienionych zasadach oraz będzie przekazane zawsze w całości na trwałym nośniku (np. e-mail, SMS, papier). Od 12.12.2018r., aby zdalna zmiana zlecona przez Państwa przez telefon była ważna, T-Mobile musi przekazać Państwu odpowiednie informacje na trwałym nośniku a następnie uzyskać co do nich Państwa akceptację - też na takim nośniku (np. e-mail, SMS, nagranie rozmowy). Od 12.12.2018r. termin na odstąpienie od zdalnej zmiany umowy będzie liczony od jej dokonania (obecnie od otrzymania potwierdzenia). Od wskazanej daty, jeśli nie zostaną Państwo poinformowani o prawie odstąpienia, to termin na odstąpienie wydłuży się do 12 miesięcy (obecnie, w przypadku braku dostarczenia potwierdzenia zdalnej zmiany, termin na odstąpienie wydłuża się do 3 miesięcy). Szczegółowe informacje dotyczące zmiany głównej części umowy ujęte są w pismach, które zostały do Państwa wysłane.Informacja dla abonentów niebędących konsumentami


Wskazana zmiana przepisów prawa nie wymusza na T‑Mobile obowiązku zmiany głównej części obecnych umów/aneksów z abonentami niebędącymi konsumentami. Od dnia 12.12.2018r. postanowienia takich umów będą wykonywane zgodnie z nowymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że wszystkie opisane w umowach wykorzystywane kanały komunikacji służące potwierdzeniu zdalnej zmiany umowy inicjowanej przez Abonenta będą trwałymi nośnikami w rozumieniu przepisów prawa.Ogłoszenie z dnia 11.11.2018 r.

T‑Mobile Polska S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulegają wszystkie Cenniki Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah oraz wszystkie Cenniki Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1118).

W związku z powyższym we wszystkich Cennikach Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah:


1. W sekcji Cennika pt. „Notyfikacja Premium” skreśla się treść tej sekcji i zastępuje następującą treścią:

„Notyfikacja Premium* (Informowanie o osiągnięciu progu kwotowego łącznie dla Usług o Podwyższonej Opłacie)

Aktywacja bezpłatna

* Operator oferuje następujące progi kwotowe: 0 zł, 35 zł, 75 zł, 100 zł, 200 zł , 500 zł, 1000 zł (każdorazowo z VAT). W przypadku gdy Abonent nie określi progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł. Operator natychmiast informuje Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego. Abonent może w każdej chwili zmieniać dyspozycję co do wysokości progu. Osiągnięcie progu kwotowego dotyczy kosztów w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu w danym miesiącu kalendarzowym. Abonent będzie powiadamiany o osiągnięciu progu kwotowego SMS-em, a w przypadku Abonenta usług konwergentnych (t.j. stacjonarnych, świadczonych w oparciu o elementy sieci ruchomej) będzie odtwarzany komunikat głosowy w trakcie połączenia (minimum trzy próby w ciągu 24h od momentu osiągnięcia progu).”

2. W sekcji Cennika pt. „Limit Kwotowy Premium” skreśla się treść tej sekcji i zastępuje następującą treścią:

„Limit Kwotowy Premium** (Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie po przekroczeniu progu kwotowego)

Aktywacja bezpłatna

** Po osiągnięciu jednego z następujących progów kwotowych: 0 zł, 35 zł, 75 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł (każdorazowo z VAT), Operator blokuje możliwość korzystania z Usług o Podwyższonej Opłacie, a dalsze korzystanie z tych Usług możliwe jest wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego, do wysokości tego progu. Abonent może w każdej chwili zmieniać dyspozycję co do wysokości progu. Osiągnięcie progu kwotowego dotyczy kosztów w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu -w danym miesiącu kalendarzowym.” 3. W sekcji Cennika pt. „Objaśnienia” skreśla się następującą treść:

„Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że usługi wskazane w powyższych tabelach nie dotyczą w szczególności połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w sytuacji, gdy takie połączenie nie powoduje obowiązku zapłaty, w szczególności z powodu jej naliczenia przed wprowadzeniem blokady.”

i zastępuje się ją nową, następującą treścią:

„Abonent ma możliwość blokowania połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń, blokady poszczególnych rodzajów Usług o Podwyższonej Opłacie oraz blokady Usług o Podwyższonej Opłacie, których cena brutto za jednostkę rozliczeniową przekracza próg kwotowy określony przez Abonenta.”

4. W sekcji Cennika pt. „Objaśnienia” dodaje się następujące nowe zdanie:

„Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że usługi wskazane w powyższych tabelach nie dotyczą w szczególności Usług o Podwyższonej Opłacie, świadczonych w wykonaniu obowiązku ustawowego, w przypadku których zastosowanie blokady mogłoby spowodować naruszenie tego obowiązku (co dotyczy w szczególności usługi połączenia z konsultantem Operatora).”

We wszystkich Cennikach Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah:

1. W sekcji Cennika pt. „Objaśnienia” skreśla się następującą treść:

„Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że usługi wskazane w powyższej tabeli nie dotyczą w szczególności połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w sytuacji, gdy takie połączenie nie powoduje obowiązku zapłaty, w szczególności z powodu jej naliczenia przed wprowadzeniem blokady.”

i zastępuje się ją nową, następującą treścią:

„Abonent ma możliwość blokowania połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń.”

2. W sekcji Cennika pt. „Objaśnienia” dodaje się następujące nowe zdanie:

„Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że usługi wskazane w powyższej tabeli nie dotyczą w szczególności Usług o Podwyższonej Opłacie, świadczonych w wykonaniu obowiązku ustawowego, w przypadku których zastosowanie blokady mogłoby spowodować naruszenie tego obowiązku (co dotyczy w szczególności usługi połączenia z konsultantem Operatora).”

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonenci Heyah oraz Użytkownicy Heyah na kartę mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie. W razie skorzystania z powyższego prawa przez Abonenta i Abonenta Mix przed upływem czasu określonego obowiązywania umowy, Operator ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego umową roszczenia za jednostronne rozwiązanie umowy z tego tytułu.

Nowy Cennik Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah oraz nowy Cennik Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah obowiązujące dla umów lub aneksów zawartych od dnia 12.12.2018 r. dostępne są poniżej.


 Cennik Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah 

 Cennik Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah Ogłoszenie z dnia 11.11.2018 r.

T‑Mobile Polska S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulegają wszystkie Cenniki Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Ponadto wprowadzone zostają nowe limity dotyczące transakcji płatniczych przeprowadzanych w celu zakupu określonego rodzaju usług, wskazanych poniżej lub na dokonywanie darowizn w ramach zbiórek publicznych.

Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075).

Transakcje płatnicze przeprowadzane przez Operatora, doliczane do należności za usługi telekomunikacyjne (w rozumieniu powyższej Ustawy) dotyczą nabywania przez Abonentów Heyah, Abonentów Heyah Mix lub Użytkowników Heyah na kartę:

 1. Usług o Podwyższonej Opłacie, w tym usług głosowych o podwyższonej opłacie,
 2. Usług dodatkowych, zawierających treści cyfrowe, w szczególności usług rozrywkowych (filmy, muzyka, gry), informacyjnych (informacje o pogodzie, aktualności, informacje sportowe, giełdowe, o numerach telefonów), usług dla telewidzów i radiosłuchaczy (głosowania, konkursy, publikowanie reakcji na żywo),
 3. Biletów, w szczególności komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe oraz dokonywania przez nich darowizn w ramach zbiórek publicznych.

Abonent Heyah, Abonent Heyah Mix lub Użytkownik Heyah na kartę może dokonywać powyższych zakupów lub darowizn, jeżeli wartość pojedynczego zakupu/darowizny nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich zakupów/darowizn nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu, w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.

W związku z powyższym we wszystkich Cennikach Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah przed Objaśnieniami dodaje się w Cenniku nową sekcję pt. „Limity transakcji płatniczych”, o następującej treści:

„W celu zakupu przez Abonenta Usług o Podwyższonej Opłacie, Operator może przeprowadzać transakcje płatnicze, dokonywane obok usług telekomunikacyjnych, doliczane do należności za usługi telekomunikacyjne. Abonent może nabywać Usługi o Podwyższonej Opłacie, jeżeli wartość pojedynczego zakupu nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich zakupów nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu, w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.”

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Abonenci Heyah, Abonenci Heyah Mix oraz Użytkownicy Heyah na kartę mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie. W razie skorzystania z powyższego prawa przez Abonenta Heyah lub Abonenta Heyah Mix przed upływem czasu określonego obowiązywania umowy, Operator ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego umową roszczenia za jednostronne rozwiązanie umowy z tego tytułu.

Nowy Cennik Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah obowiązujący dla umów lub aneksów zawartych od dnia 12.12.2018 r. dostępny jest poniżej.


 Cennik Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów Heyah Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

T‑Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem 12 września 2018r. uległy likwidacji stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE. Od tego dnia jedynym polubownym sposobem rozstrzygania sporów z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest prowadzone przez Prezesa UKE postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W wyniku zmian w prawie, które redukują liczbę polubownych sposobów rozwiązywania sporów do jednego wskazanego postępowania, T‑Mobile zobowiązany jest do dokonania tego samego w regulaminach. Czyni to w następujący sposób:


 1. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” z dnia 01 października 2003r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów” z dnia 06 lipca 2009 r.,
  dokonuje się następujących zmian:

  W przypadku pierwszego z tych regulaminów zmiana dokonywana jest w §20 ustęp ostatni, a w przypadku drugiego - w §18 ustęp ostatni. We wskazanych ustępach usuwa się zdanie czwarte, piąte i szóste, a w to miejsce wstawia się: „Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 2. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix” z dnia 28 września 2009r. w § 17 ustęp ostatni wykreśla się zdanie drugie, trzecie i czwarte, a w to miejsce wstawia się:” Spory pomiędzy Abonentem Era Mix będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 3. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 05 czerwca 2011r., w § 17 ustęp ostatni wykreśla się zdanie drugie, trzecie i czwarte, a w to miejsce wstawia się:” Spory pomiędzy Abonentem Mix będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 4. W każdym z następujących dokumentów:
  • ”Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 05 czerwca 2011r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 12 kwietnia 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 24 kwietnia 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 23 czerwca 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 23 czerwca 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 04 listopada 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 04 listopada 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 24 marca 2015r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 24 marca 2015r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 20 sierpnia 2015r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 20 sierpnia 2015r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 15 września 2016r.,
  w ich § 16 w ostatnim jego ustępie wykreśla się zdania czwarte, piąte i szóste, a w to miejsce wstawia się:

  „Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”
  W nowo wstawianych postanowieniach regulaminów, których tytuły zawierają frazę „na rzecz Abonentów Mix”, w miejscu użytego wyrazu „Abonenta” występuje wyraz „Abonenta Mix”.

 5. W każdym z następujących dokumentów:
  • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 01 stycznia 2017r.,
  • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 01 stycznia 2017 r.,
  dokonuje się dwóch następujących zmian:

  5.1. W ich §4 ust. 24 usuwa się zdanie piąte, szóste i siódme i w to miejsce wstawia się:
  „Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

  5.2. W ich § 16 ust. 22 usuwa się zdanie czwarte, piąte i szóste i w to miejsce wstawia się:
  „Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

  W nowo wstawianych postanowieniach „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” w miejscu użytego wyrazu „Abonentem” występuje wyraz „Abonentem Mix”.

 6. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 10 stycznia 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 10 stycznia 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 28 kwietnia 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 25 maja 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 12 września 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 12 września 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 06 października 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T‑Mobile” z dnia 18 kwietnia 2018r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 18 kwietnia 2018r.,

  w § 16 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Abonenta będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

  W nowo wstawianych postanowieniach regulaminów, których tytuły zawierają frazę „na rzecz Abonentów Mix” w miejscu użytego wyrazu „Abonenta” występuje wyraz „Abonenta Mix”.

 7. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 04 listopada 2013 r.
  w ich § 14 ust. 16 wykreśla się ostatnie zdanie, a w to miejsce wstawia się następujące zdanie:

  „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 8. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 24 marca 2015 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 20 sierpnia 2015 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 25 lipca 2016 r.
  w ich § 14 ust. 22 wykreśla się zdania czwarte, piąte i szóste, a w to miejsce wstawia się następujące zdanie:

  „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 9. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 01 stycznia 2017 r. dokonuje się dwóch następujących zmian:

  9.1. W §5 ust. 23 usuwa się zdanie piąte, szóste i siódme i w to miejsce wstawia się następujące zdanie:

  „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

  9.2. W ich § 14 ust. 22 usuwa się zdanie czwarte, piąte i szóste i w to miejsce wstawia się następujące zdanie:

  „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 10. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 10 stycznia 2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 22 czerwca 2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 12 września 2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 06 października 2017 r.
  w ich § 14 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 11. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę” z dnia 30 maja 2018 r. w § 13 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”


 12. W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę obejmującą dokument modyfikowany w powyższy sposób do dnia 12 grudnia 2018r. włącznie, w sposób określony jej postanowieniami. Jeśli umowa była zawarta na piśmie i jej rozwiązanie (na skutek takiego wypowiedzenia) przypadnie przed końcem jej czasu określonego, to T‑Mobile ma prawo dochodzić od Państwa roszczenia określonego warunkami tej umowy, a wynikającego z udzielonej przy jej zawarciu ulgi. T‑Mobile ma do tego prawo, gdyż zaproponowane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Jeśli umowa była zawarta na piśmie i jej rozwiązanie (na skutek takiego wypowiedzenia) przypadnie na jej czas nieokreślony, to T‑Mobile nie ma prawa dochodzić od Państwa wskazanego roszczenia. Możliwość dochodzenie przez T‑Mobile wskazanego roszczenia w żadnym przypadku nie dotyczy umów zawartych nie na piśmie w systemie „na kartę”.T‑Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem niżej wskazanym dokona zmiany w cenniku niżej wskazanych Abonentów Heyah Mix polegającej na obniżce ceny w drodze przeniesienia na nowy cennik taryfy. Zmiana warunków polega wyłącznie na wskazanej obniżce. Abonenci Heyah Mix w przypadku braku jej akceptacji, mogą wypowiedzieć Umowę objętą niniejszą propozycją zmiany do dnia wejścia zmiany w życie - w trybie i na warunkach przewidzianych postanowieniami tej umowy. Ponieważ zmiana dotyczy wyłącznie Umów obowiązujących na czas nieoznaczony, T‑Mobile nie ma prawa w sytuacji takiego wypowiedzenia wystąpić z roszczeniem wobec Abonenta Heyah Mix.

Zmiana w Umowach systemu Heyah Mix wykonywanych w oparciu o taryfę „Równa Taryfa” i dokumenty wskazane w lewej kolumnie poniższej tabeli nastąpi z dniem 23-07-2018 i będzie następująca:


Dokumenty wykreślane z Umowy Treść zmian Dokument wprowadzany do Umowy
„Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix” „Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix” „Cennik taryfy Frii Mix 2/III”
„Cennik Zharmonizowane europejskie numery skrócone 116 xyz dla Abonentów Heyah Mix i Użytkowników Usługi Heyah” „Cennik Zharmonizowane europejskie numery skrócone 116 xyz dla Abonentów Heyah Mix i Użytkowników Usługi Heyah”
„Cennik Połączenia z numerami 39 dla Abonentów systemu Heyah Mix” „Cennik Połączenia z numerami 39 dla Abonentów systemu Heyah Mix”
„Cennik Połączenia z numerami 26 dla Abonentów Heyah Mix” „Cennik Połączenia z numerami 26 dla Abonentów Heyah Mix”

Zmiana w Umowach systemu Heyah Mix wykonywanych w oparciu o taryfę „Równa Taryfa” i dokumenty wskazane w lewej kolumnie poniższej tabeli nastąpi z dniem 23-07-2018 i będzie następująca:


Dokumenty wykreślane z Umowy Treść zmian Dokument wprowadzany do Umowy
„Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix” „Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix” „Cennik taryfy Frii Mix 2/II”
„Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix (4)” „Cennik Numerów Premium Abonentów Systemu Heyah Mix”
„Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix (5)” „Cennik Zharmonizowane europejskie numery skrócone 116 xyz dla Abonentów Heyah Mix i Użytkowników Usługi Heyah”
„Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix(6)” „Cennik Połączenia z numerami 39 dla Abonentów systemu Heyah Mix”
„Cennik Numerów Premium Abonentów Systemu Heyah Mix” „Cennik Połączenia z numerami 26 dla Abonentów Heyah Mix”
„Cennik Zharmonizowane europejskie numery skrócone 116 xyz dla Abonentów Heyah Mix i Użytkowników Usługi Heyah”
„Cennik Połączenia z numerami 39 dla Abonentów systemu Heyah Mix”
„Cennik Połączenia z numerami 26 dla Abonentów Heyah Mix”


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY CENNIKÓW USŁUG ROAMINGOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW USŁUG PRZEDPŁACONYCH (PRE-PAID) Z DNIA 31.05.2018 R.

Informujemy, ze od dnia 1 lipca 2018 r. T‑Mobile Polska dokonuje zmiany cenników usług roamingowych dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid). Z tym dniem rozpoczynamy naliczanie dodatkowych opłat do cen usług świadczonych w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary wskazane w cenniku usług roamingowych). Proponowana zmiana cen wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Opłaty dodatkowe do cen usług telekomunikacyjnych będą wynosiły:


 • 0,04 zł za minutę połączenia wychodzącego,
 • 0,01 zł za minutę połączenia odebranego,
 • 0,01 zł za SMS,
 • 0,01 zł za MMS,
 • 14,91 zł za GB transmisji danych.

Użytkownicy usług przedpłaconych, którzy korzystają z ofert zawierających jednocześnie nielimitowane rozmowy, smsy lub mmsy oraz pakietową transmisję danych na okres minimum 30 dni, poniosą dodatkowe opłaty o jakich mowa powyżej po wykorzystaniu darmowych jednostek, które wynoszą:


 • 500 MB dla transmisji danych
 • 100 minut (połączenia przychodzące / wychodzące)
 • 50 SMS

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.


W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenia należy dokonać przed wejściem zmian w życie, to jest do dnia 30 czerwca 2018 r. (włącznie).


 Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 2 dla Użytkowników Heyah (Obowiązuje od dnia 01.07.2018) 


 Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 7 dla Użytkowników Heyah (Obowiązuje od dnia 01.07.2018) 


 Załącznik do Warunków Ofert Promocyjnych dostępnych dla użytkowników usług przedpłaconych Heyah w T-Mobile Polska S.A. dotyczy: Warunków korzystania z usługi roamingu międzynarodowego w strefie roamingowej 1a (Obowiązuje od dnia 01.07.2018) 


LIMIT WYDATKÓW NA TRANSMISJĘ DANYCH (MOBILNY INTERNET) W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM

Z dniem 1 lipca 2020r zmianie ulega wysokość kwotowego limitu wydatków na transmisję danych (Mobilny Internet) w usłudze roamingu międzynarodowego i wynosić ona będzie 223,50 PLN netto (274,91 PLN brutto) co stanowi równowartość 50 EUR netto.DODATKOWA ZMIANA W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU (KOMUNIKAT Z 22.12.2017r.)

T‑Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) dokonuje z dniem 1 stycznia 2018r. dodatkowej (w stosunku do ogłoszenia z dnia 30.11.2017r.) obniżki ceny w cennikach usług roamingowych. Wynika ona z wdrożenia nowo opublikowanych przepisów Unii Europejskiej i polega na obniżeniu o 1 grosz stawki opłaty dodatkowej za minutę odebranego połączenia głosowego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Obniżana stawka znajduje się w ppkt 5.2 załącznika nr 1 do wspomnianych cenników, którego tytuł rozpoczyna się od słów „Polityka uczciwego korzystania”.

W przypadku braku akceptacji zmiany mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 3 stycznia 2018r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową na okoliczność rozwiązania jej przez abonenta przed upływem czasu określonego. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieoznaczony.

Poniżej znajdują się trzy zakładki, pod którymi udostępniamy:Cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2017r.
(tj. sprzed wejścia zmian opisanych w ogłoszeniu z dnia 30.11.2017r. i w niniejszym ogłoszeniu)
 

Cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2018r.
(tj. po wejściu zmian opisanych w ogłoszeniu z dnia 30.11.2017r. i w niniejszym ogłoszeniu)
 

Treść zmian w cennikach usług roamingowych wynikających z ogłoszenia z dnia 30.11.2017r. i z niniejszego ogłoszenia.  ZMIANA W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU (KOMUNIKAT Z 30.11.2017)

T‑Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2018r. zmian w cennikach usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku).

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2018r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieoznaczony.

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2017r. (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2018r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017R.  

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 01 STYCZNIA 2018R.  

ZMIANY W CENNIKACH ROAMINGOWYCH  OGŁOSZENIE Z DNIA 13.06.2017r.

ZMIANA ZASAD NALICZANIA OPŁAT W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 15 CZERWCA 2017 ROKU.

W dniu 9 czerwca 2017r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920, które ostatecznie kształtuje zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Zasady te T‑Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) jest zobowiązana wprowadzić w życie z dniem 15 czerwca 2017r. Biorąc powyższe pod uwagę T‑Mobile dostosowując umowy do wymogów prawa zmienia je ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2017r. w sposób niżej wskazany. Istota zmian polega na takim przekształceniu cennika roamingowego, aby przenosił on co do zasady na Strefę Roamingową 1A krajowy mechanizm naliczania opłat, zgodnie z kompletną regulacją Unii Europejskiej i interpretacją przepisów UE wynikającą ze stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku, gdy Abonentowi przysługuje na Warunkach Oferty Promocyjnej nielimitowany lub limitowany krajowy pakiet minut, SMS-ów, MMS-ów lub danych, pakiet taki może być od momentu wejścia zmiany w życie wykorzystany również w Strefie Roamingowej 1A na warunkach wynikających z regulaminu danej oferty krajowej i cennika roamingowego. Cennik ten określa m.in. limit gigabajtów na transmisję danych w ramach wskazanego pakietu danych w Strefie Roamingowej 1A, po wykorzystaniu którego naliczana jest tam stawka w wysokości 0,04 PLN (0,03 PLN netto) za 1 MB. Zmiana polega także na wprowadzeniu do cennika roamingowego mechanizmów Polityki Uczciwego Korzystania, które mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy. Polityka ta może mieć także wpływ na wysokość naliczanych opłat w tej strefie. W przypadku, gdy umowa nie przewiduje możliwości świadczenia usługi Roamingu, nowa regulacja prawna nie ma zastosowania do takiej umowy, co w szczególności oznacza, że wskazane pakiety nadal ograniczone są wyłącznie do zasięgu Sieci Operatora (w kraju).


T‑Mobile dokonuje zmian na podstawie przesłanki ustawowej dotyczącej zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki roamingowe obowiązujące do dnia 14 czerwca 2017r. (sprzed wejścia w życie nowych zasad), nowe cenniki roamingowe obowiązujące od dnia 15 czerwca 2017r. oraz zmiany w cennikach.CENNIKI ROAMINGOWE OBOWIĄZUJĄCE DO 14 CZERWCA 2017r.  

NOWE CENNIKI ROAMINGOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 15 CZERWCA 2017r.  

ZMIANY W CENNIKACH ROAMINGOWYCH  

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.05.2017r.

ZMIANA ZASAD NALICZANIA OPŁAT W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 15 CZERWCA 2017 ROKU.

Począwszy od dnia 15 czerwca 2017r. obowiązują nowe zasady naliczania opłat w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Istota zmian polega na obniżeniu niektórych lub wszystkich cen dla wskazanej usługi, a w części przypadków także na dodaniu do cennika roamingowego polityki uczciwego korzystania przez abonentów z usług telekomunikacyjnych we wskazanej strefie roamingowej, która ma również wpływ na naliczanie opłat w tej strefie. Określone w tej polityce zasady mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy.


Zmiany cen oznaczają ich obniżkę a nowe zasady wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia wejścia tych zmian w życie tj. do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Dokumenty objęte zmianami znajdą Państwo poniżej. Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki sprzed wejścia w życie nowych zasad, cenniki po zmianie zasad oraz treść zmian w cennikach.CENNIKI ROAMINGOWE OBOWIĄZUJĄCE DO 14 CZERWCA 2017r.  

NOWE CENNIKI ROAMINGOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 15 CZERWCA 2017r.  

ZMIANY W CENNIKU DLA ABONENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI / ANEKSOWALI / PRZEDŁUŻYLI UMOWY
DO DNIA 14 CZERWCA 2017r. (WŁĄCZNIE)
 Ogłoszenie o zmianie Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

„T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem 10 stycznia 2016r. ulegają zmianie przepisy prawa dotyczące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W kontekście tych umów istota zmiany polega na tym, że ze wskazanym dniem dotychczasowe postępowanie mediacyjne prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest zastępowane prowadzonym przez ten sam organ postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Oba postępowania mogą mieć miejsce wyłącznie za zgodą obu stron sporu (abonenta i T-Mobile). Oznacza to m.in., że - jeśli abonent uzyska zgodę T‑Mobile – może/mógł do 9 stycznia 2017r. wszcząć pierwsze ze wskazanych postępowań, a od 10 stycznia 2017r. – drugie. Jeśli postępowanie mediacyjne prowadzone przez Prezesa UKE zostało wszczęte i niezakończone do dnia 9 stycznia 2017r. (włącznie) mają do niego zastosowanie przepisy sprzed zmiany prawa. Powyższe dotyczy wszystkich abonentów.W związku z powyższym T‑Mobile wprowadza następujące zmiany w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Treści usuwane są przekreślone a treści dodawane są podkreślone. Oba rodzaje treści zapisane są kolorem czerwonym.1.Zmiana dotycząca umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie do 25.04.2013r.(włącznie) w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix” i później nieaneksowanych.
We wskazanym regulaminie w § 17 w ostatnim jego ustępie dokonuje się następującej zmiany:
„Spory pomiędzy Abonentem Heyah Mix a Operatorem w zakresie określonym w ust.1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Spory pomiędzy Abonentem Heyah Mix będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
24.1. postępowania mediacyjnego, albo
24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”


2.Zmiana dotycząca umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie
• 15.05.2013r. - 31.12.2016r. (włącznie) w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah” i później nieaneksowanych oraz
• 26.04.2013r. - 31.12.2016r. (włącznie) w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix” i później nieaneksowanych.
We wskazanych regulaminach w § 16 w ostatnim jego ustępie dokonuje się następującej zmiany:
„Spory pomiędzy Abonentem Heyah a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem Heyah jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Abonentem Heyah będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
24.1. postępowania mediacyjnego, albo
24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”

W miejscu użytego w treści powyższych postanowień wyrazu „Abonent Heyah” w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix” występuje wyraz „Abonent Heyah Mix”.

3.Zmiana dotycząca umów zawartych w drodze czynności faktycznej i wykonywanych w systemie „na kartę” do dnia 31.12.2016r. (włącznie). W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników” dokonuje się następujących zmian w §14 ust.22:
„Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
24.1. postępowania mediacyjnego, albo
24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”


4. Zmiana dotycząca umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie 01.01.2017r. – 09.01.2017r. (włącznie). W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah” dokonuje się następujących zmian:
• w ich §4 ust. 24:
„Podstawowym środkiem ochrony dla Abonenta Heyah jest możliwość złożenia reklamacji o której mowa w §16 RŚUT. Spory pomiędzy Abonentem Heyah a Operatorem będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem Heyah jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Abonenta Heyah. Spory pomiędzy Abonentem Heyah będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, lub prowadzonego przez tego prezesa:
24.1. postępowania mediacyjnego, albo
24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r. ”

• w ich § 16 ust. 22:
„Spory pomiędzy Abonentem Heyah a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem Heyah jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Abonentem Heyah będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
24.1. postępowania mediacyjnego, albo
24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”


5.Zmiana dotycząca umów zawartych w systemie na kartę (nie na piśmie) w okresie 01.01.2017r. – 09.01.2017r. (włącznie). W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników” dokonuje się następujących zmian:
• w § 5 ust. 23:
„Podstawowym środkiem ochrony dla Użytkownika jest możliwość złożenia reklamacji o której mowa w §14 RŚUT. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Użytkownika. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
24.1. postępowania mediacyjnego, albo
24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”

• w § 14 ust. 22:
„Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
24.1. postępowania mediacyjnego, albo
24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”
Informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian umów przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które może być zrealizowane do dnia wejścia tych zmian w życie, tj. do dnia 10.02 2017r.

W związku z tym, że zmiany, o których mowa powyżej, wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w razie skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy przed upływem czasu określonego, na jaki została ona zawarta, T‑Mobile ma prawo dochodzić od takiego abonenta kwoty roszczenia wskazanej w tej umowie. Dotyczy to wyłącznie umów przewidujących takie uprawnienie dla T‑Mobile. W szczególności nie dotyczy to umów zawartych nie na piśmie w systemie „na kartę” oraz umów zawartych na piśmie, które przeszły poza czas określony.

Nowe regulaminy obowiązujące dla umów lub aneksów zawartych od dnia 10.01.2017 r. dostępne są poniżej.”

Dokumenty:  T-Mobile Polska S.A. informuje, iż od dnia 01.01.2017 r. zmianie ulegają wszystkie następujące Regulaminy, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości:


1) Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w systemie abonamentowym Hehay,
2) Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w systemie Heyah Mix,
3) Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w systemie Heyah na kartę.


Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

W związku z powyższym we wszystkich wyżej wymienionych Regulaminach po ostatnim paragrafie dodaje się kolejny paragraf o następującej treści, zawierającej proponowane zmiany:


1. „Operator stosuje środki zarządzania ruchem w Sieci, których celem jest optymalizacja jakości Usług Telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych w ramach mobilnego i stacjonarnego Internetu (dalej „usługa transmisji danych”). Środki zarządzania ruchem zapobiegają osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności udostępnionego łącza. Środki zarządzania ruchem w Sieci zróżnicowane są według obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów oraz nie wpływają negatywnie na prywatność Abonenta, w tym ochronę jego danych osobowych. Środkami zarządzania ruchem jest jego automatyczne: blokowanie, spowalnianie oraz priorytetyzacja.

2. Operator stosuje ponadto dodatkowe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i integralności Sieci, Usług Telekomunikacyjnych, jak również telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Abonentów. Środki te są proporcjonalne i uzasadnione oraz zorientowane na zapobieganie lub przeciwdziałanie naruszeniom bezpieczeństwa i integralności. W ich ramach Operator m.in.:
2.1. eliminuje przekazywanie komunikatów, które zagrażają bezpieczeństwu Sieci, Usług Telekomunikacyjnych lub urządzeń końcowych;
2.2. przerywa lub ogranicza świadczenie usługi transmisji danych w stosunku do Numeru Telefonu, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci, Usług Telekomunikacyjnych lub urządzeń końcowych.

3. Operator może także stosować inne środki zarządzania ruchem służące zapobieganiu grożącym przeciążeniom Sieci, złagodzeniu skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci (w takim przypadku równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo) lub środki, które służą zapewnieniu zgodności z dotyczącymi go przepisami prawa, orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych. Środki te stosowane są wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów opisanych powyżej.

4. Nadzwyczajne środki zarządzania ruchem, w przypadku ich zastosowania, mogą wpłynąć na jakość usług transmisji danych poprzez obniżenie parametrów jakości usług.

5. Pakiet danych (limit ilości danych), jeśli Umowa go przewiduje, pozwala na korzystanie z usługi transmisji danych do wysokości limitu ilości danych określonego rozmiarami tego pakietu. Korzystanie z usługi transmisji danych oznacza m.in. korzystanie z dostępnych tam treści, aplikacji i usług. Pakiety transmisji danych aktywowane są, w zależności od warunków Umowy, automatycznie lub na żądanie Abonenta.

6. Po wykorzystaniu całego pakietu danych, w zależności od warunków Umowy:
6.1. następuje blokada transmisji danych, co oznacza, że Abonent nie ma możliwości korzystania z usługi transmisji danych;
6.2. następuje ograniczenie prędkości transmisji danych do poziomu określonego w Umowie; prędkość transmisji danych po jej ograniczeniu, w zależności od warunków Umowy, może umożliwiać korzystanie z podstawowych usług takich jak np. dostęp do poczty elektronicznej lub przeglądanie stron internetowych lub także korzystanie z innych usług wymagających zwiększonej prędkości mobilnego dostępu do Internetu;
6.3. następuje naliczanie dodatkowych opłat za transmisję danych zgodnie z cennikiem taryfy Abonenta.

7. Prędkość transmisji danych wpływa na korzystanie z treści, aplikacji i usług w następujący sposób:
7.1. dostęp do treści może być uzależniony od prędkości transmisji danych np. transmisja w czasie rzeczywistym, gry sieciowe w czasie rzeczywistym, dostęp do zasobów sieciowych;
7.2. korzystanie z aplikacji może wymagać odpowiedniej prędkości transmisji danych np. aplikacje wymagające szybkiego przesyłu danych (aplikacje bankowe, aplikacje wykorzystujące transmisję wideo);
7.3. korzystanie z usług może wymagać odpowiedniej transmisji danych np. usługi wykorzystujące transmisje wideo w czasie rzeczywistym lub gry sieciowe.

8. Na korzystanie z usługi transmisji danych mogą mieć wpływ także inne czynniki i wskaźniki jakości np.:
8.1. zasięg Sieci na terenie Polski, technologia transmisji danych, wykorzystywane urządzenie, dostępność danej technologii na danym terenie oraz usługi aktywne dla danej Karty SIM;
8.2. wskaźnik opóźnienia poprzez wpływ na czas odpowiedzi Sieci na działania Abonenta (np. czas reakcji po kliknięciu na link strony internetowej lub przycisk w aplikacji internetowej), co oznacza, że wskaźnik ten wpływa na interaktywność postrzeganą przez Abonenta (np. czas otwierania strony internetowej).
8.3. wskaźnik wahania opóźnienia poprzez brak odczuwalnego dla Abonenta wpływu przy usłudze transmisji danych; możliwy wpływ na jakość połączeń głosowych (np. w komunikatorach internetowych)
8.4. wskaźnik przepustowości i utraty pakietów poprzez odczuwalny wpływ na czas otwierania stron internetowych, ładowania materiałów video, pobierania plików, jakość połączeń.

9. Operator będzie informował Abonenta o usługach specjalistycznych oraz wpływie tych usług na usługę transmisji danych w warunkach ofert promocyjnych, przewidujących takie usługi.

10. Szacunkowa maksymalna prędkość w usłudze transmisji danych w ramach mobilnego Internetu to wartość, która jest możliwa do osiągnięcia w przypadku braku lub znacznego ograniczenia ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników Sieci w tej samej lokalizacji, korzystających z tych samych zasobów radiowych.

11. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych, przy braku ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników, dla stosowanych przez Operatora technologii wynoszą (pobieranie / wysyłanie):
11.1. 4G/LTE: 300 Mb/s / 50 Mb/s;
11.2. 3G: 42 Mb/s / 5,76 Mb/s;
11.3. 2G: 237 kb/s / 120 kb/s;

12. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych, przy znacznym ograniczeniu ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników, dla stosowanych przez Operatora technologii wynoszą (pobieranie / wysyłanie):
12.1. 4G/LTE: 160 Mb/s / 32 Mb/s;
12.2. 3G: 33 Mb/s / 3,5 Mb/s;
12.3. 2G: 150 kb/s / 80 kb/s.

13. Prędkość Opcji Usługi w usłudze transmisji danych w ramach stacjonarnego Internetu, określona na stałym poziomie, wynosi:
13.1. prędkość maksymalna pobierania / wysyłania danych to prędkość wskazana jako Opcja Usługi w Umowie;
13.2. prędkość zwykle dostępna pobierania / wysyłania danych stanowi co najmniej 75% ww. prędkości maksymalnej;
13.3. prędkość minimalna pobierania / wysyłania danych wynosi co najmniej 50% ww. prędkości maksymalnej.

14. Opcje Usługi w usłudze transmisji danych w ramach stacjonarnego Internetu wskazane w Umowie, oznaczają następujące prędkości pobierania / wysyłania danych:
14.1. dla opcji do 0,5 Mb/s: 512 / 256 kb/s;
14.2. dla opcji do 1 Mb/s: 1024 / 256 kb/s;
14.3. dla opcji do 2 Mb/s: 2048 / 256 kb/s;
14.4. dla opcji do 6 Mb/s: 6144 / 512 kb/s;
14.5. dla opcji do 10 Mb/s: 10240 / 1024 kb/s;
14.6. dla opcji do 20 Mb/s: 20480 / 1024 kb/s.

15. W przypadku podawania do publicznej wiadomości informacji o deklarowanych prędkościach pobierania i wysyłania danych w usłudze transmisji danych Operator wskazuje te prędkości oraz znaczne odstępstwa od nich w warunkach ofert promocyjnych.

16. Osiągnięcie szacunkowej maksymalnej prędkości w ramach mobilnego Internetu oraz minimalnej, zwykle dostępnej i maksymalnej prędkości w ramach stacjonarnego Internetu jest uzależnione od sposobu korzystania z usługi transmisji danych oraz następujących czynników:
16.1. treści przeglądanych w czasie pomiaru; ograniczeń w zakresie dostępności wprowadzanych przez inne podmioty (np. dostawców treści, innych operatorów); usług z jakich korzysta Abonent; obciążenia urządzenia Abonenta; pracy innych usług lub aplikacji w tle; parametrów urządzenia, w szczególności procesora, pamięci, aktualnie zainstalowanego oprogramowania, ustawień Karty SIM;
16.2. urządzenia Abonenta, które powinno obsługiwać technologię, której dotyczy szacunkowa maksymalna prędkość, powinno mieć dostęp do technologii, której dotyczy pomiar oraz nie powinno posiadać uruchomionych aplikacji, usług lub innych funkcji urządzenia, które angażują transmisję danych;
16.3. dużej odległości Lokalu Abonenta do urządzenia koncentrującego ruch w sieci innego operatora;
16.4. niskiej jakości Łącza;
16.5. wystąpienia znacznego natężenia transmisji danych pochodzącego od innych użytkowników Sieci;
16.6. lokalizacji i wydajności docelowego serwera np. wybrana strona internetowa lub serwis, mogą posiadać swoje wewnętrzne ograniczenia – czynniki te mogą być głównymi czynnikami wpływającym na usługę transmisji danych, co oznacza, iż w konsekwencji Abonent doświadczy niskich przepływności i długich opóźnień.

17. Podstawowym środkiem ochrony dla Abonenta, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonanie Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora, w tym stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności przy wykonywaniu usługi transmisji danych, jest możliwość złożenia reklamacji w postępowaniu reklamacyjnym. Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Abonenta. Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

18. Abonent ma również prawo do:
18.1. dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w RŚUT;
18.2. rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Umowie.

19. Szczegóły dotyczące wszystkich informacji, o których mowa powyżej publikowane są na stronie internetowej www.heyah.pl.”W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonenci Heyah oraz Abonenci Heyah Mix mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą na piśmie najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie. W razie skorzystania z powyższego prawa przez Abonenta Heyah lub Abonenta Heyah Mix przed upływem czasu określonego obowiązywania umowy, Operator ma prawo do żądania zapłaty przewidzianej umową kary umownej za jednostronne rozwiązanie umowy z tego tytułu.Użytkownicy Heyah w przypadku braku akceptacji powyższych zmian mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.”

Nowe regulaminy obowiązujące dla umów lub aneksów zawartych od dnia 01.01.2017 r. dostępne są poniżej.

Dokumenty:  Ogłoszenie z dnia 22.07.2016 r.

T‑Mobile Polska S.A. informuje, iż od dnia 25 lipca 2016 r. zmianie ulega Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników.

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od Użytkowników i dokonania weryfikacji następujących danych: imienia, nazwiska i PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu tożsamości, a w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi - nazwy oraz REGON, NIP lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Klienci zawierający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 lipca 2016 r. będą zobowiązani do zarejestrowania powyższych danych oraz umożliwienia Operatorowi potwierdzenia ich zgodności z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub właściwym rejestrem przed zawarciem umowy i rozpoczęciem korzystania z usług.

Użytkownicy Heyah, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem 25 lipca 2016 r. obowiązani są podać powyższe dane i umożliwić ich weryfikację najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.

Dokumenty:  OBNIŻKA STAWEK W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 30 KWIETNIA 2016R.

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe ceny regulowane w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie 1A / Strefie 1 (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary doprecyzowane w cenniku). Nowe cenniki roamingowe obejmujące wskazaną opcję regulowaną znajdują się poniżej.


Limit wydatków na transmisję danych w roamingu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r., obowiązujący w cyklu rozliczeniowym limit wydatków na transmisję danych w roamingu, w przypadku braku odmiennej dyspozycji abonenta, ustalony jest w kwocie netto stanowiącej równowartość 50 EUR według odpowiedniego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do 30 czerwca 2016r. limit ten wynosi 251,46 zł z VAT. Od 1 lipca 2016r. limit ten wynosi 266,39 zł. Po ogłoszeniu nowego kursu kwota limitu wyrażona w złotych polskich będzie udostępniana na niniejszej www.

NOWE CENNIKI ROAMINGOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 30 KWIETNIA 2016r.