Obsługa klienta

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO (ang. GDPR)
Jest stosowane od 25 maja 2018. Jest to unijna regulacja mówiąca o tym, w jaki sposób obchodzić się z danymi osobowymi i w jaki sposób te dane chronić. T-Mobile Polska S.A. jest administratorem Państwa danych osobowych. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Realizacja obowiązków prawnych  

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji następujących obowiązków:

  • wystawienia i przechowywania faktur
  • przechowywania informacji o połączeniach
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci
  • rozpatrywania reklamacji

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?  


Realizacja prawnie uzasadnionych interesów T-Mobile  


Zgody na działania marketingowe  Prawa osób, których dane są przetwarzane

Prawo do sprostowania danych  

czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się

Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)  

czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania

Prawo dostępu do danych  

czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych

Prawo do przenoszenia danych  

czyli uzyskania swoich Państwa danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu  

mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych: o na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. o w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Realizacja praw  

Mogą Państwo realizować swoje prawa przez złożenie wniosku dowolnym kanałem komunikacyjnym:
- wysłanie e-mail na adres mailowy:
BOA@t-mobile.pl – w przypadku Klientów abonamentowych
BOU@t-mobile.pl – w przypadku Klientów Prepaid
- kontakt telefoniczny pod numerem
- 602 900 000 – w przypadku Klientów abonamentowych
- 602 960 200 – w przypadku Klientów Prepaid wysłanie wiadomości
poprzez stronę T-Mobile https://www.t-mobile.pl/logowanie (po zalogowaniu), aplikację mobilną (Mój T-Mobile) na adres korespondencyjny T-MOBILE POLSKA S. A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.Komu przekazujemy Państwa dane?  

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
- Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
- Partnerom działającym na nasze zlecenie (np. Autoryzowanym Punktom Sprzedaży, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać; partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług)
- Innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu Państwu umowę z nami; partnerom dostarczającym usługi bezpośrednio Państwu – w celach rozliczeniowych)

Przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)  

W związku ze współpracą z międzynarodowymi partnerami, Państwa dane mogą być również przekazywane poza EOG. Możliwość taka dotyczy podmiotów wspierających świadczenie Państwu usług, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych, wynikający ze stosowania klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.Inspektor Ochrony Danych:


T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa


Mogą Państwo napisać również na adres mailowy:

IOD@t-mobile.pl